Logo

O projekcie

„GPS dla rodziny” – to projekt innowacyjny testujący, realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Realizacja projektu, którego przewodnim motywem jest poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia, przewidziana jest na okres: 01.03.2012 – 31.03.2015, na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych:
A. Pracownicy OPS, PCPR oraz PUP zajmujący się problematyką wykluczenia społeczno-zawodowego;
B.

  1. Kobiety, po urodzeniu dziecka, w trakcie urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego
  2. Kobiety, w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, które nie podjęły zatrudnienia po jego urodzeniu

Głównym produktem realizacji projektu będzie Narzędzie Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Kobiet [NASZK]. Składać się ono będzie z dwóch instrumentów:
Instrument Profilaktyczny [InP] – w odniesieniu do Odbiorców gr A
Instrument Interwencyjny [InI] – w odniesieniu do Odbiorców gr. B

W kontekście zarówno grup docelowych, jak i ww. narzędzia, ustalono następujące cele projektu:

Cel główny:
Zwiększenie skuteczności działań instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej kobiet – matek znajdujących się w szczególnie niekorzystnym położeniu na rynku pracy

Cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie kompetencji pracowników i kierowników instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie zastosowania innowacyjnego instrumentu NASZK
  2. Przeprowadzenie reintegracji społeczno-zawodowej mieszkanek powiatu polickiego – matek znajdujących się w szczególnie niekorzystnym położeniu na rynku pracy, poprzez zastosowanie wypracowanego i innowacyjnego NASZK
  3. Upowszechnienie wypracowanego narzędzia aktywizacji kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka w instytucjach rynku pracy i pomocy społecznej na terenie województwa zachodniopomorskiego
  4. Umożliwienie wdrożenia do nurtu polityki produktu finalnego – NASZK – w instytucjach rynku pracy i pomocy społecznej z terenu województwa zachodniopomorskiego

kapital

up

efs