Logo

 

NASZK – innowacyjne Narzędzie Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Kobiet – skierowane do kobiet po urodzeniu dziecka, ujętych w dwie specyficzne grupy:

 A: kobiety do 2 lat po urodzeniu dziecka, w tym przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych

B: kobiety, w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, które nie podjęły zatrudnienia po jego urodzeniu

 

POBIERZ NASZK w formie produktu finalnego, gotowego do zastosowania 

Innowacja wprowadzana przez Partnerstwo „GPS dla Rodziny" jest wielopłaszczyznowa, polega na zastosowaniu nowego podejścia i nowej metody rozwiązania problemu, a także zidentyfikowaniu narzędzi istniejących oraz stworzeniu nowych narzędzi i użyciu narzędzi istniejących do innych celów.

Nowe podejście do problemu dyskryminacji kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka polega na:

     zintegrowaniu tego problemu z problemem łączenia ról zawodowych i społecznych oraz problemem wzrastającego wskaźnika wykluczenia społecznego;

     wyodrębnieniu kobiet po urodzeniu dziecka, które pozostają, powracają lub mogą powrócić na rynek pracy jako specyficznej grupy wymagającej specyficznego podejścia, zwanej dalej kobietami po urodzeniu dziecka;

     prowadzeniu symultanicznych działań instytucji rynku pracy i pomocy społecznej działających na obszarze jednego powiatu (PUP, PCPR, OPS-y) wobec wyodrębnionej grupy Odbiorców.

 

Nową metodą rozwiązania problemu jest prowadzenie działań profilaktycznych, które będą przeciwdziałały problemowi dyskryminacji kobiet na rynku pracy oraz problemowi wykluczenia społecznego.

Innowacją jest również wyodrębnienie spośród usług instytucji rynku pracy i pomocy społecznej działających na obszarze jednego powiatu „ koszyka usług" dla kobiet po urodzeniu dziecka. Jest to identyfikacja istniejących narzędzi.

Kolejna innowacja - stworzenie nowych narzędzi, to zastosowanie staży zawodowych w elastycznym lubniepełnym wymiarze czasu pracy, dofinansowanie do opieki nad dzieckiem dla kobiet podejmujących pracę lub staż zawodowy oraz kontaktowanie się z pracodawcami poprzez krótkie informacje tekstowe oparte na języku korzyści.

W kontekście nakład/rezultat można powiedzieć, że innowacja jako całość nie generuje znacznych, dodatkowych kosztów, ponieważ wykorzystuje obecnie stosowane instrumenty, tyle tylko, że w innej konfiguracji i przy założeniu jednoczesności działań zarówno zawodowych jak i społecznych. Niewątpliwie, barierą do stosowania proponowanego rozwiązania jest obowiązujący system kompetencji Użytkowników, którzy nie potrafią znaleźć obszaru wspólnych działań, choć z definicji, wykluczenie społeczne obejmuje patologie życia rodzinne oraz zawodowego. Tak więc wartością dodaną innowacji będzie zbliżenie instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w działań profilaktycznych i interwencyjnych w obszarze wykluczenia społecznego. Kolejną wartością dodaną będzie położenie dużego nacisku na profilaktykę, przy jednocześnie prowadzonych działaniach interwencyjnych.

Szczegółowego wyjaśnienia  wymaga  dookreślenie w stosunku do wniosku grup Odbiorców,  a jednocześnie uznanie ich za jedną grupę, która wymaga szczególnego wsparcia, tj. wyodrębnienie grupy kobiet po urodzeniu dziecka, które pozostają na rynku pracy, powracają lub mogą na ten rynek powrócić

kapital

up

efs